BF说这人有颗鹅蛋,所以我给他取个名字叫鹅蛋男。哈哈哈。

BF说这人有颗鹅蛋,所以我给他取个名字叫鹅蛋男。哈哈哈。
  友情提醒:
  2.请尊重网络道德,不污言秽语,不侵犯他人的权利和个人隐私。
  4.所有帖子仅代表作者本人意见,不代表本社区立场。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =